Haqqımızda

Biz kimik
Haqqımızda

Biz kimik

Azərbaycanın müasir innovasiya məkanına çevrilməsi, rəqəmsallaşma və yüksək texnologiyalar sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, informasiya təhlükəsizliyinin inkişafı kibertəhlükəsizlik sahəsindəki fəaliyyətlərin genişlənməsini şərtləndirir. 

Dövlət və özəl sektorda fəaliyyət göstərən ictimai əhəmiyyətli infrastrukturlarda ciddi təhlükəsizlik boşluqları və onların aradan qaldırılmasına imkan verəcək mütəxəssislərin azlığı nəzərə çarpır. 

Bu problemlərin aradan qaldırılması, ölkədə kibertəhlükəsizlik mühitinin yaradılması və mərkəzləşmiş davamlı fəaliyyətlərin icrası məqsədilə, kibertəhlükəsizlik sahəsindəki ehtiyacları və beynəlxalq təcrübəni nəzərə alaraq Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyasını yaratdıq. 

19 aprel 2022-ci il tarixində dövlət qeydiyyatına alınmış Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası kibertəhlükəsizlik və informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində fəaliyyət göstərən mütəxəssislərin, şirkət və təşkilatların vahid platforması, gələcəyə təhlükəsiz baxışın təminatçısıdır.

AKTA olaraq kibertəhlükəsizlik sahəsində uyğun təşkilatları və şəxsləri Assosiasiyada “dəmir yumruq” kimi birləşdirib ölkəmizdə kibertəhlükəsizlik mühitini gücləndirməkdir.

Hədəf, Məqsəd və Fəaliyyət

Assosiasiyanın Hədəfi

Assosiasiyanın əsas hədəfi kibertəhlükəsizlik sektorunun iştirakçılarını birləşdirmək və onların iştirakı ilə ölkəmizin güclü kibertəhlükəsizlik ekosisteminin qurulmasına səy göstərməkdir.

Assosiasiyanın Məqsədi

Assosiasiyanın əsas məqsədlərini ölkədə kibertəhlükəsizlik ekosisteminin gücləndirilməsi, kibertəhlükəsizliyin təmin olunması sahəsində (bundan sonra – müvafiq sahə) həyata keçirilən tədbirlərin əlaqələndirilməsinə və müvafiq sahənin inkişafına dəstəyin verilməsi təşkil edir.

Assosiasiyanın məqsədlərinə həmçinin aşağıdakılar aiddir:

 • Ölkədə kibertəhlükəsizlik ekosisteminin gücləndirilməsi
 • Kibertəhlükəsizlik ilə əlaqədar layihə və proqramların təşkili
 • Sahənin inkişafı ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirməsi və əlaqələndirmənin təmin edilməsi
 • Milli, elmi-texniki və kadr potensialının gücləndirilməsi
 • Ölkədaxili, regional və beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi
 • İxtisaslaşmış yerli və xarici fiziki və hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi
 • Kiber-maarifləndirmə və kibertəhlükəsizlik mədəniyyətinin təşviqi

Assosiasiyanın Fəaliyyət İstiqamətləri

 • kibertəhlükəsizliyin təmini ilə əlaqədar müvafiq layihə və proqramların hazırlanması və dəstəklənməsində iştirak etmək;
 • müvafiq sahənin inkişafı ilə bağlı tədbirlər həyata keçirmək, təkliflərin işlənib hazırlanmasında və tədbirlərin həyata keçirilməsində iştirak etmək;
 • müvafiq sahədə milli, elmi-texniki və kadr potensialının gücləndirilməsinə dəstək vermək;  
 • müvafiq sahədə ölkədaxili, regional və beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dəstək vermək;
 • müvafiq sahədə ixtisaslaşmış yerli və xarici fiziki və hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini təmin etmək, onları könüllülük və qarşılıqlı razılıq prinsipləri əsasında birləşdirmək;
 • müvafiq sahədə maarifləndirmə və məlumatlandırmanı həyata keçirmək və bu sahədə fəaliyyətin həyata keçirilməsində iştirak etmək, ölkədə kibertəhlükəsizlik mədəniyyətinin inkişafına dəstək vermək;
 • informasiya cəmiyyətinin inkişafına dəstək vermək.

Vəzifə və Hüquqlar

Assosiasiyanın Vəzifələri

 • müvafiq sahədə milli potensialın gücləndirilməsi və islahatların həyata keçirilməsi  məqsədilə təkliflər vermək;
 • müvafiq sahə ilə bağlı innovativ layihələrdən (o cümlədən startaplardan) istifadə imkanını araşdırmaq və təkliflər vermək;
 • müvafiq sahədə milli texniki resurs və proqram təminatlarının hazırlanması və ixracını təşviq etmək, bu sahədə həyata keçirilən fəaliyyətə dəstək vermək;
 • qabaqcıl beynəlxalq təcrübəni nəzərə almaqla, müvafiq sahədə elmi-texniki nailiyyətlərin tətbiqinin təmin edilməsinə dəstək vermək;
 • müvafiq sahədə ölkədaxili, regional və beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsini təşviq etmək, bu istiqamətdə tədbirlər həyata keçirmək, təkliflər vermək, bu cür tədbirlərin təşkilinə dəstək vermək, bunun üçün açıq və inklüziv əməkdaşlıq platforması formalaşdırmaq;
 • müvafiq sahədə mövcud olan beynəlxalq reytinq və hesabatlarda Azərbaycan Respublikasının mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə təkliflər vermək;
 • müvafiq sahədə maarifləndirmə və məlumatlandırma məqsədilə tədbirlər həyata keçirmək və bu fəaliyyətin effektiv və səmərəli təmini üçün təkliflər vermək;
 • müvafiq sahədə mövcud təhdid və risklərin müəyyən olunması, qiymətləndirilməsi, gələcək təhdidlərin proqnozlaşdırılması sahəsində mütəmadi təhlillər aparmaq və mümkün təhdidlərin qarşısının alınması və qabaqlanması, o cümlədən operativ və səmərəli məlumat mübadiləsinin təşkili məqsədilə təkliflər vermək;
 • kiberfəzada Azərbaycan Respublikasının milli maraqları əleyhinə təbliğat və dezinformasiya xarakterli məlumatların yayılmasına qarşı müvafiq əks-tədbirlərin görülməsi ilə bağlı təkliflər vermək, bu işlərin əlaqələndirilməsinə dəstək vermək;
 • öz fəaliyyəti haqqında əhalinin məlumatlandırılmasını, internet saytının yaradılmasını və daim yenilənməsini təmin etmək;
 • Assosiasiyanın fəaliyyəti ilə bağlı daxil olan müraciətlərə baxmaq və qanunla müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər görmək;
 • Qanunvericiliklə və bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

Assosiasiyanın  Hüquqları

 • müvafiq sahə üzrə hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması və təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər vermək, onların ictimai müzakirəsində iştirak etmək;
 • müvafiq sahədə standartların, texniki şərtlərin, normaların və digər texniki normativ hüquqi aktların hazırlanması və təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər vermək;
 • müvafiq sahədə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) və özəl tərəfdaşlarla əməkdaşlıq etmək, birgə layihələr həyata keçirmək;
 • dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarına, fiziki və hüquqi şəxslərə öz fəaliyyət istiqamətlərinə aid məlumatlar (sənədlər) barədə sorğu vermək və onlardan məlumatlar (sənədlər) almaq;
 • müvafiq sahə üzrə elmi-tədqiqatların həyata keçirilməsində, habelə tədqiqat və inkişaf (R&D) mərkəzlərinin formalaşdırılmasında iştirak etmək;
 • müvafiq sahələrdə təkmilləşdirmə işlərinin aparılması üçün təkliflər hazırlamaq və aidiyyəti üzrə təqdim etmək;
 • müvafiq sahədə ictimai rəyi öyrənmək və araşdırma nəticələrinə uyğun hazırlanmış materialları aidiyyəti üzrə təqdim etmək;
 • müvafiq sahədə mövcud olan beynəlxalq reytinq və hesabatlarda Azərbaycan Respublikasının mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə tədbirlərin həyata keçirilməsində iştirak etmək;
 • müvafiq sahədə ölkədə mütəxəssis resursu üzrə ehtiyacları araşdırmaq və bu sahədə təşkilati potensialı qiymətləndirmək, elmi, texniki və kadr potensialının gücləndirilməsi məqsədilə təkliflər hazırlamaq və bu işlərin icrası və əlaqələndirilməsində iştirak etmək;
 • müvafiq sahədə tədris və təcrübə proqramlarının, o cümlədən kitab və dərs vəsaitlərinin hazırlanması ilə bağlı təkliflər vermək, bu sahədə tədbirlərin həyata keçirilməsində iştirak etmək;
 • müvafiq sahədə milli, elmi-texniki və kadr potensialının gücləndirilməsi məqsədilə təhsil müəssisələri və təqaüd proqramları yaratmaq, zəruri hallarda fondlar təsis etmək;
 • Azərbaycan Respublikasının ərazisində və xaricdə filiallarını və nümayəndəliklərini yaratmaq;
 • Azərbaycan Respublikasında, o cümlədən ölkə hüdudlarından kənarda qüvvədə olan qanunvericiliyə və bu Nizamnaməyə zidd olmayan əqdlər, sazişlər, müqavilələr bağlamaq, mülkiyyət və şəхsi qeyri-əmlak hüquqlarını əldə etmək, məhkəmədə iddiaçı və cavabdeh kimi çıхış etmək;
 • beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etmək, xaricdə müvafiq sahə üzrə fəaliyyət göstərən təşkilatların üzvü olmaq və bu təşkilatlarla layihə əsasında əməkdaşlıq etmək və ya onları təmsil etmək;
 • müsabiqələr, seminarlar, konfranslar, panel müzakirələri, kurslar, təlimlər, simpoziumlar, forumlar, sərgilər və s. bu kimi tədbirlər təşkil etmək;
 •  xüsusi bülletenlər və digər nəşrlər buraxmaq;
 • elmi tədqiqat, təcrübi-mühəndis, texniki ekspertiza, məsləhət xidmətləri və təbliğat-təşviqat işləri ilə bağlı müvafiq sahədə ixtisaslaşmış hüquqi şəxsləri, o cümlədən elmi tədqiqat və təhsil müəssisələrini, qeyri-hökumət təşkilatlarını, kütləvi informasiya vasitələrini, habelə müstəqil ekspertləri və mütəxəssisləri bu işlərə cəlb etmək;
 • qanunvericiliklə qadağan edilməyən və fəaliyyət məqsədlərinə uyğun olan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq;
 • Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və bu nizamnaməyə müvafiq olaraq, Assosiasiyanın vəsaiti və əmlakı üzərində sərəncam vermək;
 • vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.

Dəyərlər, Etik Davranış və Məsuliyyət

Assosiasiyanın Dəyərləri

Nəticəyönümlü – Öz fəaliyyətində peşəkar formada hədəflərə yönəlmək, yalnız “işi görmək” deyil, “konkret nəticə” prinsipi ilə işləmək

Komanda işi – Müvafiq sahədə ixtisaslaşmış yerli və xarici şəxslər, təşkilatlarla əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq etmək. Müəyyənləşdirilmiş səlahiyyətlər çərçivəsində vahid dəyər və məqsədlər üçün birgə əməkdaşlıq etmək

Davamlı Öyrənmə və Təkmilləşdirmə – Ölkədə kibercinayətkarlığın qarşısını almaqda dəstək olmaq, əməkdaşların, könüllülərin bilik və bacarıqlarını daim inkişaf etdirmələrini, özlərini təkmilləşdirmələrini təşviq etmək

Çevik və məsuliyyətli – Üzvlərimiz, tərəfdaşlarımız və müraciət edən hər kəsə çevik və həssas üsullarla yardım etmək, hər bir detala məsuliyyətlə yanaşmaq

Düzgünlük – Özünün və ya maraqlı şəxslərin mənafelərinin xidməti vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə təsir etməsinə yol verməmək və qanunsuz müdaxilə cəhdlərinin qarşısını almaq. Öz vəzifə funksiyalarını yerinə yetirərkən və ya qərar qəbul edərkən düzgün olmaq

Şəffaflıq – İşin keyfiyyətinin artırılması, komanda ruhu və yüksək nəticələrin əldə edilməsi məqsədi ilə açıq ünsiyyəti təşviq etmək


Etik Davranış Kodeksi

AKTA əməkdaşları və üzvlər öz fəaliyyətində korporativ dəyərləri və etik normalara əməl etməli, fəaliyyətində səmərəliliyi və şəffaflığı artırmalı və digər əməkdaşlara nümunə olmalıdır.

 • Əməkdaşlıq etdiyimiz bütün fərdlərə və icmalara hörmətlə yanaşırıq
 • Qərarlarımıza və onların nəticələrinə görə məsuliyyət daşıyırıq və bunu qarşı tərəfdən gözləyirik
 • Qanuni orqan tərəfindən açıqlama tələb olunmadığı təqdirdə, fəaliyyətlər zamanı əldə edilən məlumatların məxfiliyini qorumaq, bu cür məlumatları şəxsi mənfəət üçün istifadə etməmək və ya uyğun olmayan tərəflərə verməmək
 • Vəzifələrin icrası zamanı Assosiasiyanın və üzvlərinin adına xələl gətirə biləcək, habelə nüfuzunu aşağı sala biləcək hərəkətlərə yol verməmək
 • Birbaşa və yuxarı rəhbəri ilə və ya tabeliyində olan şəxslərə münasibətdə nəzakətli, xeyirxah, diqqətli və səbrli olmaq
 • Vəzifəsini yerinə yetirərkən və ya qərar qəbul edərkən qərəzsiz olmaq və bu zaman irqinə, milliyyətinə, dininə, dilinə, cinsinə, yaşına, sosial mənşəyinə, əmlak vəziyyətinə, əqidəsinə, ictimai və digər birliklərə mənsubiyyətinə görə hər hansı şəxsin və ya şəxslər qrupunun üstünlüyünə və ya belə üstünlüyün əldə edilməsi üçün şəraitin yaradılmasına yol verməmək
 • Münasibətlərdə faktiki və ya görünən maraq toqquşmalarını lazımi şəkildə idarə etmək, maraqların toqquşmasından qaçınmaq
 • Qeyri-kommersiya sahəsinin hesabatlılığını, şəffaflığını, etik davranışını və effektivliyini artırmaq
 • Assosiasiya üzvünün və əməkdaşların “Etik davranış kodeksi”nə uyğunluğu onun özü, birbaşa və ya yuxarı rəhbəri tərəfindən təhlil edilir.
 • Etik davranış qaydalarının pozulması Assosiasiya üzvünün və əməkdaşların intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün əsasdır.

Təşkilati Struktur və Üzvlər

 

Assosiasiyanın Strukturu

https://akta.az/M0/3/2023/06/images/20230624_210225_1687626145_313bc3cea7.png

Təşkilati struktur və idarəetmə orqanları 

 • Ümumi Yığıncaq (Assosiasiyanın ali idarəetmə orqanı)
 • İdarə Heyəti (Assosiasiyanın kollegial idarəetmə orqanı)
 • Nəzarət-təftiş komissiyası
 • Ekspert Komitələri
 • Assosiasiyanın İcra Aparatı (Assosiasiyanın icra orqanı)

 

Ümumi Yığıncaq 

Ümumi Yığıncaq Assosiasiyanın ali idarəetmə orqanı olmaqla bütün hüquqi və fiziki üzvləri özündə birləşdirir. Ümumi Yığıncaq ildə bir dəfədən az olmayaraq keçirilir. Ümumi Yığıncaq Assosiasiyanın İdarə Heyətinin, təsisçilərdən birinin və ya üzvlərinin üçdə bir hissəsinin təşəbbüsü ilə çağırılır.

Ümumi Yığıncağın səlahiyyətinə aşağıdakı məsələlərin həlli aiddir: 

 • Assosiasiyanın İdarə Heyətinin sədrinin seçilməsi.
 • Assosiasiyanın yenidən təşkili və ləğv edilməsi.
 • başqa təşkilatlarda iştirak;
 • Assosiasiyanın illik hesabatının təsdiq edilməsi;
 • Assosiasiyanın icra orqanlarının yaradılması və onların səlahiyyətlərinin vaxtından əvvəl dayandırılması;
 • Assosiasiyanın əmlakının formalaşma və istifadə prinsiplərinin müəyyən edilməsi;
 • Assosiasiyanın nizamnaməsinin qəbulu və ona dəyişikliklərin edilməsi;

Hal-hazırda Ümumi Yığıncağı formalaşdıran 25 hüquqi və 17 fiziki üzv vardır.

Hüquqi Üzvlər 

https://akta.az/M0/3/2023/04/images/20230427_135908_1682589548_51d61c4a7b.jpg     https://akta.az/M0/3/2023/04/images/20230427_140119_1682589679_78347d5cd9.png     https://akta.az/M0/3/2023/04/images/20230427_140136_1682589696_5602efa264.png     https://akta.az/M0/3/2023/04/images/20230427_140125_1682589685_6d5a7b5c5f.png      https://akta.az/M0/3/2023/04/images/20230427_140131_1682589691_c53f9929b8.png     

 https://akta.az/M0/3/2023/04/images/20230427_140620_1682589980_da2225129c.jpg    https://akta.az/M0/3/2023/04/images/20230427_140623_1682589983_c33b741628.jpg       https://akta.az/M0/3/2023/04/images/20230427_140627_1682589987_68edb693c1.jpg        https://akta.az/M0/3/2023/04/images/20230427_140631_1682589991_592383e4e9.jpg     

  https://akta.az/M0/3/2023/04/images/20230427_182820_1682605700_298188b3a0.jpg                https://akta.az/M0/3/2023/04/images/20230427_182654_1682605614_f2d5d9c2a5.jpg     https://akta.az/M0/3/2023/04/images/20230427_182659_1682605619_01c2179ad6.jpg         https://akta.az/M0/3/2023/04/images/20230427_182709_1682605629_48fb25d387.jpg      https://akta.az/M0/3/2023/04/images/20230427_182714_1682605634_53f8f11fc0.jpg   

   https://akta.az/M0/3/2023/04/images/20230427_182720_1682605640_07f51644c7.jpg      https://akta.az/M0/3/2023/04/images/20230427_182731_1682605651_f6ca312e3e.png       https://akta.az/M0/3/2023/04/images/20230427_182746_1682605666_099cd89a9e.jpg    https://akta.az/M0/3/2023/04/images/20230427_182756_1682605676_9eb2c104f0.jpg       

 https://akta.az/M0/3/2023/04/images/20230427_182800_1682605680_bfe932f28d.jpg  https://akta.az/M0/3/2023/04/images/20230427_182648_1682605608_6984d50794.jpg       https://akta.az/M0/3/2023/04/images/20230427_182805_1682605685_49f7c8d864.jpg        https://akta.az/M0/3/2023/04/images/20230427_182824_1682605704_dfdff4ef6a.jpg   

    https://akta.az/M0/3/2023/04/images/20230427_182751_1682605671_3e6dfe1a68.jpg        https://akta.az/M0/3/2023/04/images/20230427_182812_1682605692_6577c7f666.jpg       https://akta.az/M0/3/2023/04/images/20230427_191328_1682608408_746473670b.jpg

İdarə Heyəti 

İdarə Heyəti Assosiasiyanın Ümumi Yığıncağı tərəfindən 4 (dörd) il müddətinə seçilən Assosiasiyanın İdarə Heyətinin sədri, , sədr müavini, baş katibi və digər üzvlərdən ibarətdir. İdarə Heyətinin tərkibi ilə növbəti səhifədən tanış ola bilərsiz. 

İdarə Heyətinin vəzifələrinə daxildir:

 • Assosiasiyanın fəaliyyətinə cari rəhbərliyi həyata keçirir və Assosiasiyanın ali idarəetmə orqanına (Ümumi Yığıncaq) hesabat verir;
 • Assosiasiyanın icra orqanlarının strukturunu formalaşdırır, bununla bağlı komitələr, komissiyalar və digər daxili struktur bölmələr yaradır, onların səlahiyyət dairəsini müəyyən edir, əsasnamələrini təsdiq edir və fəaliyyətinə xitam verir;
 • Assosiasiyanın üzvlüyünə qəbul edir və üzvlükdən azad edir;
 • Üzvlük haqlarının miqdarını və ödənilməsi şərtlərini və qaydalarını müəyyənləşdirir;
 • Assosiasiyanın filiallarını yaradır və nümayəndəliklərini açır.

İdarə Heyəti

Rəhbərlik

Assosiasiyanın İdarə Heyətinə və cari fəaliyyətinə Ümumi Yığıncaq tərəfindən 4 (dörd) il müddətinə seçilən sədr rəhbərlik edir.

Assosiasiyanın İdarə Heyətinin sədri: h.ü.f.d. Balacanov Elvin Paşa oğlu

https://akta.az/M0/3/2023/03/images/20230317_111414_1679037254_9ed94b6c77.jpg

      Təhsil:

 • 2006 - 2010-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində Prezident təqaüdçüsü kimi bakalavr təhsili alaraq təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 2011 - 2012-ci illərdə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Leeds Universitetində “Beynəlxalq və Avropa İnsan Hüquqları” ixtisası üzrə magistr təhsili alıb.
 • 2014 - 2017-ci illərdə Leeds Universitetində "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” təqaüdçüsü kimi hüquq sahəsi üzrə doktorantura (PhD) pilləsində təhsil alıb. “Azərbaycan Respublikasında kibercinayətlərlə mübarizə və bu sahədə Birləşmiş Krallıq təcrübəsi” adlı elmi işini müdafiə edərək fəlsəfə doktoru (PhD) elmi dərəcəsi əldə edib.
 • 2021-ci ilin sentyabr ayından etibarən Bakı Dövlət Universitetinin elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantıdır. “Kritik informasiya infrastrukturunun təhlükəsizliyinə təhdid yaradan əməllərin kriminallaşdırılması” mövzusu üzrə elmi tədqiqat aparır.

 

       Peşə fəaliyyəti:

 • 2012-2014-cü və 2017-2019-cu illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyində çalışıb.
 • 2019-2020-ci illərdə “Cybero - Kibertəhlükəsizlik və proqramlaşdırma üzrə təlim mərkəzində” təlimçi kimi “Kiberhüquq” mövzusu üzrə təlimlər həyata keçirib.
 • 2018-ci ildən etibarən Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin ingilis dili bölməsində, habelə kibercinayətkarlığa qarşı mübarizə üzrə digər müvafiq ali təhsil müəssisələrində mühazirəçi-müəllim kimi müxtəlif fənnlərin tədrisini həyata keçirir.
 • 2022-ci ilin iyul ayından etibarən “Cyberpoint” şirkətinin direktor müavini vəzifəsində çalışır.

 

Kibertəhlükəsizliyin təmin olunması və kibercinayətkarlığa qarşı mübarizə sahələri üzrə bir sıra elmi məqalə və tezislərin müəllifi olmaqla yanaşı adıçəkilən sahələr, habelə kiberhüquq, informasiya təhlükəsizliyi, kiberkriminalistika, kiberkriminologiya və s. sahələr üzrə müxtəlif nüfuzlu təşkilatlar və universitetlər tərəfindən təşkil olunmuş 60-dən çox konfrans, seminar, təlim və proqramlarda iştirak edib. Eyni zamanda, adıçəkilən sahələr üzrə normativ hüquqi akt layihələrinin, o cümlədən proqram, strategiya planların hazırlanmasında yaxından iştirak edir.