“Soft skills” – təməl bacarıqların formalaşdırılmasında İKT-nin rolu” adlı layihə